Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: m.s.

Datum: 21. 02. 2010 17:35

Zmeňme zlý systém vzdelávania! Takmer všetko je v dnešnej dobe skrivené a prekrútené doslova v pravý opak! Prekrútený a pokrivený je i súčasný systém vzdelávania, pretože v deťoch cieľavedome rozvíja iba rozumový rozmer ich osobnosti, kým všetko ostatné je podradné a druhoradé! Tejto skutočnosti zodpovedá nepísané, ale reálne členenie predmetov na základných školách. Prvoradými, váženými a dôležitými sú podľa názoru pedagógov i rodičov všetky predmety rozumového charakteru, prednostne stimulujúce len a len rozumovú časť mozgu, to znamená matematika, fyzika, chémia, jazyky, história a podobne. Druhoradými, podradnými a doslova iba trpenými sú všetky ostatné predmety, ktorých úlohou je rozvoj citovosti a emocionality, etiky a morálky, pohybovej kultúry a pozitívneho vzťahu k prírode a podobne. Aký je ale výsledok takejto rozumovej jednostrannosti, ktorou je postihnuté základné, stredné i vysoké školstvo? Výsledkom je rozumovo mimoriadne vybavená osobnosť, ktorá sa je neraz schopná dostať veľmi rýchlo na vysoké posty v politike, v štátnej správe, v podnikaní, atď. V týchto vysokých pozíciách však automaticky prichádzajú rôzne nástrahy morálneho druhu, spočívajúce v možnosti beztrestného zneužitia, alebo privlastnenia si trebárs určitých finančných prostriedkov, majetkov, alebo iných hmotných výhod. No a žiaľ, keďže do týchto „osobností“ nebola nikdy cieľavedome a pevne vštepená morálka a etika, je úplne jasné, že v takýchto chvíľach osobnej morálnej skúšky vždy zakolíšu. Lebo žiaľ, to rozumovo racionálne, ku ktorému boli jednostranne vedení a vychovávaní z nich urobilo iba vypočítavých egoistov, prednostne hľadiacich len na svoje vlastné dobro a až potom, ak vôbec, na dobro ostatných. Áno, chladný rozum a racionálna rozumovosť, bez adekvátne rozvinutého morálneho protipólu je presne takéhoto druhu. Tým však žiaľ, všetky nádeje spoločnosti vkladané do vzdelania a vzdelanosti vychádzajú do veľkej miery nazmar, pretože namiesto snahy o dobro celku, o dobro a prospech celej spoločnosti usilujú rozumoví ľudia prednostným spôsobom iba o dobro seba samých. Chladný rozum funguje presne takto a nie inak! Až príliš jasné dôkazy potvrdenia tejto skutočnosti môžeme vidieť v správaní sa ľudí v politike, v podnikaní, v štátnej správe, či hocikde inde. Všade vládne iba chladný, vypočítavý rozum, za ktorým beznádejne zaostáva elementárny, morálno – ľudský rozmer. Aby k takémuto niečomu nedochádzalo, mal by sa zmeniť predovšetkým doterajší zlý systém výchovy a vzdelávania. Keď som na začiatku hovoril o tom, že v súčasnosti je prekrútený v pravý opak, napraviť by sa dal jednoducho tak, že sa všetko obráti opačne, ako je tomu dnes. A ak mám byť úplne konkrétny, čo sa týka základného školstva, tak tu by mali byť všetky predmety, v súčasnosti prvoradého charakteru, hierarchicky presunuté nižšie a na prvé miesto by sa mali dostať predmety, v súčasnosti zaznávané a druhoradé. Prečo? Pretože napríklad úlohou predmetu výtvarná výchova a hudobná výchova je rozvoj emocionálneho a citového rozmeru osobnosti dieťaťa. Ďalej je tu etická a náboženská výchova, ktoré by nemali byť iba nejakým rozumovým memorovaním Biblie, jej výkladov, či tradícií jednotlivých náboženských konfesií tak, ako je tomu dnes. Na týchto predmetoch by sa malo skôr vychovávať, ako učiť! Vychovávať k praktickému, morálno – etickému jednaniu v každodennom živote! Trebárs napríklad formou nacvičovania divadelných hier, v ktorých bude deťom ukazované správne riešenie určitých modelových situácií z ich vlastného, každodenného života. Ďalej by nemala chýbať ekologická výchova, vyslovene prakticky budujúca pozitívny vzťah mladej generácie k prírode, k jej ochrane a k životu v súlade s ňou. A to všetko formou exkurzií, výletov a vychádzok, formou starostlivosti o políčka, poznávaním a zberom liečivých rastlín a podobne. Ďalej predmet telesná výchova, ktorý by mal byť skôr predmetom výučby telesnej kultúry a mal by byť koncipovaný úplne inak pre chlapcov a inak pre dievčatá. Ďalej by nemal chýbať predmet s názvom „Zdravá výživa“, aby sa deti už od útleho veku učili jesť nie to, čo im chutí, ale predovšetkým to, čo je pre nich naozaj zdravé a prospešné. Ďalej predmet pracovné vyučovanie, na ktorom by deti získavali základné manuálne zručnosti, skutočne a reálne potrebné pre život a jeho koncepcia by mala byť opäť iná pre chlapcov a iná pre dievčatá. Samozrejme, súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu by aj naďalej zostali predmety rozumového charakteru, avšak mal by sa výrazne znížiť ich časový rozsah a zároveň prehodnotiť obsahová štruktúra každého z nich. V súčasnosti sú totiž žiaci doslova zahlcovaní obrovským množstvom samoúčelných informácií, ktoré v podstate slúžia iba pre učenie samotné. Pre reálny život sa z toho dá upotrebiť iba nepatrný zlomok, kým všetko ostatné nemá v skutočnosti absolútne nijaký praktický význam. Cieľom nového spôsobu koncepcie výchovy a vzdelávania má byť osobnosť emocionálne a citovo bohato rozvinutá, osobnosť stojaca na pevných morálno – etických základoch, osobnosť s hlbokým, pozitívnym vzťahom k prírode a k jej ochrane, osobnosť znalá zásad správnej životosprávy, plne zodpovedná za svoje vlastné zdravie. Jedine takýmto spôsobom rozvinutý ľudský jedinec totiž dokáže využiť nadobudnuté rozumové poznanie správnym spôsobom, čiže v prospech spoločnosti, v prospech celku. Dovtedy, kým k takejto zmene systému výchovy a vzdelávania nedôjde, do toho času bude dnešný, pokrivený školský systém aj naďalej produkovať iba rozumovo zdatných jedincov, avšak s trestuhodne zanedbaným emocionálno – citovým a morálno – etickým rozmerom ľudskej osobnosti. Pre absenciu tohto rozmeru budú s takýmito deťmi permanentné problémy a to tým väčšie, čím budú deti staršie, ako to už možno dnes jasne vidieť na žiakoch vyšších ročníkov základných škôl, ktorí sa stávajú takmer nezvládnuteľnými. S deťmi v puberte boli problémy vždy, ale až v takejto miere, v akej je tomu dnes, to v dávnejších dobách prísnejšej morálky neexistovalo! Je jasne, že v dlhodobejšom horizonte nemôže niečo podobného priniesť spoločnosti nikdy nič dobrého! Viď morálny kredit ľudí v súčasnej politike, v štátnej správe, v podnikateľskej sfére, ale trebárs i v zdravotníctve a podobne. Je teda naozaj na čase zmeniť to a so zmenou treba začať od samotného základu, čiže od zmeny koncepcie výchovy a vzdelávania na základných školách a potom následne i na všetkých ostatných typoch škôl. No a do času, kým bude celý školský systém nastavený správnym spôsobom by bolo dobré, keby si súčasní pedagógovia boli už teraz vedomí všetkých, vyššie uvedených skutočností, aby ich už dnes, pokiaľ je to len možné, zohľadňovali pri výkone svojej profesie ak chcú, aby mala ich námaha význam a aby deti, ktoré prejdú ich rukami boli pre spoločnosť naozaj prínosom a nie nešťastím. Nešťastím, zosobneným rozumovo zdatným, vzdelaným, ale citovo chudobným, chladným a egoistickým ľudským jedincom. PS. Všimnime si, ako sa v súčasnosti prekrúcajú pojmy. V pedagogickej terminológii sa vraví o výchovno – vzdelávacom procese. Výchova má byť teda na prvom mieste a vzdelávanie až na druhom. Aká je však realita? Úplne opačná! Pre nadmieru vzdelávania nezostáva v školách čas na výchovu! Čiže na to, čo je prvoradé tak, ako nám to správne napovedá termín výchovno – vzdelávací proces. M.Š. priaznivec stránky : www.ao-institut.cz

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 01. 03. 2010 12:38

Jaro je tady! A je tady opět morální políček od "M.Š.", proto vyzývám všechny citově chudé, chladné a egoistické lidské jedince, aby zprávu o špatném systému vzdělávání neprodleně přečetli všem pejskům, kočičkám, králíkům nebo kravce a jiné domácí havěti! Pořádek musí být, a basta!

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: To mi hlava nebere

Datum: 09. 03. 2010 13:02

Tohle snad může vyplodit jen někdo kdo učí na zdejší základní škole. To by tak odpovídalo. Tam se občas vedou podobné řeči...

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 02. 04. 2010 02:53

...koukám, že aspoň někdo ve škole poslouchá ;)

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: J.Z.

Datum: 05. 04. 2010 19:19

A vy jste ve škole moc neposlouchal, že?? Alespon né aspon. :-) Čert to vem..no né?!?! Jinak hezké Velikonoce Blesku.

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 11. 04. 2010 13:03

Děkuji, milé "J.Z.", za Vaše přání k Velikonocům, ač se mi "vzývání čerta" pro tenhle čas zrovna moc nehodí. Ale to znám, to z člověka vylítne natošup. Ve škole jsem pochopitelně poslouchal jen to, co mě bavilo. Moc toho tenkrát opravdu nebylo. (Ale, představte si, že mne to dovedlo třeba do výtvarného, recitačního, přírodovědného a chemického kroužku!) Pravdou je, že k češtině nás přivedla až později paní profesorka Svěráková (manželka herce a matka režiséra), která z tohoto předmětu dokázala udělat vtipnou a dobrodružnou zábavu. Určitě jsem zrovna na "alespoň" chyběl, tak v tom dodnes trochu lítám :) Výraz "aspoň" však (pět let stará) Pravidla českého pravopisu připouštějí do spisovného jazyka. Jinak se píše jen "NE", a ne "NÉ"! To by bylo možné brát stejně hovorově, jako to problematické "aspoň", ne?) Jó, to jednomu zobák naroste, ani neví kam...křídla by byla lepší...a horší je to kupříkladu s hřebínkem... :) Veselý apríl přeje s úctou JB.

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: J.Z.

Datum: 12. 04. 2010 22:21

Blesku směju se jak blázen. Jak je vidět jsem z hooodně staré školy. Nová pravidla pravopisu jsem jaksi nepostřehla. Se stydííím. :-) Omlouvám se tedy!!! :-)

Re: Zmeňme zlý systém vzdelávania!

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 13. 04. 2010 07:32

Ó, nač ty plané omluvy, drahá J.Z.?! Jak řekl R.L.Stevenson: "...naším posláním v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování", takže, buďme v pohodě! :) (Zcela symptomaticky naše diskuse předvedla, že "zlý systém vzdelávania" tady přetrvává věky. Je smutné, že tak hluboce zasáhl i "priaznivca ao-institutu" - pana Milana Šupu, který na nás teď pozvedává "Abd-ru-shinův výstražný prst ve světle pravdy a poselství grálu".) ...a k tomu se oblíbený Usměváček fakt nehodí.